ROK SZKOLNY 2013/14

Zarządzenie Nr 15
Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie organizacji zajęć dnia 30 kwietnia 2014r.


podstawa prawna:
─ Na podstawie art.22 ust.2 pkt.7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (DZ.U.Nr256poz.257 z 2004r. z późn. zmianami) Rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 z 2002r. z późniejszymi zmianami).
W związku z ustaloną organizacją pracy szkoły, zarządzam co następuje:

§ 1


Dnia 30 kwietnia 2014r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie odbędą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 8:00 – 12:00

§ 2


W tym dniu organizowany jest Dzień Patrona Szkoły, któremu towarzyszą następujące przedsięwzięcia:

 • IX Powiatowy Konkurs Wiedzy o Języku Polskim „Z polszczyzną za pan brat”
 • Konkurs Wiedzy o Patronie Szkoły
 • Turniej matematyczny dla klas I „ Umiem liczyć kasę”
 • Turniej matematyczny dla klas II „ Matematyka w rebusach i zagadkach”
 • Konkurs Ekologiczny
 • Kiermasz Taniej Książki
 • Wystawa „Włodzimierz Puchalski”
 • XV Miejska Olimpiada Języka Niemieckiego
 • Zawody i rozgrywki sportowe


§ 3


Dnia 30 kwietnia 2014r. uczniowie nie biorący udziału w turniejach , konkursach lub zawodach sportowych pozostają pod opieką wychowawcy.

§ 4


Wychowawcy klas zobowiązani są przygotować na ten dzień dla swoich uczniów zajęcia warsztatowe dotyczące dowolnej tematyki, uwzględniające specyfikę i potrzeby danej klasy.

§ 5


Dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki od godz. 12:00 do 15:00 zorganizowane zostaną zajęcia świetlicowe. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w tych zajęciach przez uczniów do wychowawcy klasy.

Zarządzenie Nr 14
Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
z dnia 9 kwietnia 2014r.

w sprawie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w dniach 23-25 kwietnia 2014r. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie


podstawa prawna:
─ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem
─ rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. nr 65, poz. 400, z późn. zm.)
─ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228, poz. 1490)
─ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. nr 228, poz. 1489)
─ rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624)
─ ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
─ ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. nr 196, poz. 1631, z późn. zm.)
─ ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 673, z późn. zm.)
─ ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
─ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012
─ Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


W związku z organizacją w dniach 23 - 25 kwietnia 2014r. egzaminu gimnazjalnego zarządzam co następuje:


a)część humanistyczna - 23 kwietnia 2014 roku (środa), godz. 9.00
9.00 -10:00 egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
11.00 -12:30 egzamin z zakresu języka polskiego

b) część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2014 roku (czwartek), godz. 9.00
9.00 -10:00 egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia).
11.00 -12:30 egzamin z zakresu matematyki

c) język obcy nowożytny - 25 kwietnia 2014 roku (piątek), godz. 9.00
9.00 -10:00 egzamin na poziomie podstawowym
11.00 -12:00 egzamin na poziomie rozszerzonym§ 1


Uczniowie klas III piszą poszczególne części egzaminu gimnazjalnego w następujących salach:

a) część humanistyczna:
-sala nr 1 (duża sala gimnastyczna) : klasy 3 A, B, C, D, E, F
-sala nr 2 (sala komputerowa E37) : uczniowie korzystający z komputera, dyslektycy

b) część matematyczno-przyrodnicza :
-sala nr 1 (duża sala gimnastyczna) : klasy 3 A, B, C, D, E, F
-sala nr 2 (sala komputerowa E37) : uczniowie korzystający z komputera, dyslektycy

c) część języki obce nowożytne:
-sala nr 1 E 23: klasa 3 A,
-sala nr 2 E 24 : klasa 3 B,
-sala nr 3 E 25 : klasa 3 C,
-sala nr 4 E 26 : klasa 3 D,
-sala nr 5 E 34 : klasa 3 E,
-sala nr 6 E 35 : klasa 3 E ( 3 osoby – język niemiecki) ,
-sala nr 7 E 36 : klasa 3 F
-sala nr 8 E 37 : uczniowie korzystający z komputera
-sala nr 9 E 38 : 2 uczennice ( arkusz niestandardowy A8 )
§ 2Dnia 23 kwietnia 2014r. odbędzie się część humanistyczna wg. następującego harmonogramu:

a. 9 :00 – 10:00 – historia i wiedza o społeczeństwie
b. 10 00 – 10:45 – przerwa
c. 11 :00 – 12: 30 – język polski

W tym dniu uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły na godzinę 8:20 z ważną legitymacją szkolną, przyborami do pisania (koniecznie czarne dwa cienkopisy ), w stroju galowym i udają się do wskazanych sal w celu pozostawienia wierzchniego okrycia, telefonów i torebek:

 • sala nr E 23 : klasa 3 A - opiekun G. Zawadzka
 • sala nr E 24 : klasa 3 B - opiekun A. Morawiec
 • sala nr E 25 : klasa 3 C - opiekun G. Sołdon
 • sala nr E 26 : klasa 3 D - opiekun B. Dymus
 • sala nr E 21 : klasa 3 E - opiekun B. Kuchciak
 • sala nr E 22 : klasa 3 F - opiekun U. Zaremba

Po skończonym egzaminie z historii i wiedzy o społeczeństwie, uczniowie przebywają w godz. 10: 00 – 10: 45 w w/w salach pod opieką wskazanego nauczyciela. O godz. 10:45 uczniowie udają się do wyznaczonych sal na drugą część egzaminu z języka polskiego.§ 3


Dnia 24 kwietnia 2014r. odbędzie się część matematyczno - przyrodnicza wg. następującego harmonogramu:

a. 9 :00 – 10:00 – przedmioty przyrodnicze
b. 10 00 – 10:45 – przerwa
c. 11 :00 – 12: 30 – matematyka
W tym dniu uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły na godzinę 8:20 z ważną legitymacją szkolną, przyborami do pisania (koniecznie czarne dwa cienkopisy oraz przybory geometryczne), w stroju galowym i udają się do wskazanych sal w celu pozostawienia wierzchniego okrycia, telefonów i torebek:

 • sala nr E 23 : klasa 3 A - opiekun G. Zawadzka
 • sala nr E 24 : klasa 3 B - opiekun A. Morawiec
 • sala nr E 25 : klasa 3 C - opiekun G. Sołdon
 • sala nr E 26 : klasa 3 D - opiekun B. Dymus
 • sala nr E 21 : klasa 3 E - opiekun B. Kuchciak
 • sala nr E 22 : klasa 3 F - opiekun U. Zaremba

Po skończonym egzaminie z przedmiotów przyrodniczych, uczniowie przebywają w godz. 10:00 – 10:45 w w/w salach pod opieką wskazanego nauczyciela. O godz. 10:45 uczniowie udają się do wyznaczonych sal na drugą część egzaminu matematyki.§ 4


Dnia 25 kwietnia 2014r. odbędzie się część z języka obcego nowożytnego wg. następującego harmonogramu:

a. 9 :00 – 10:00 – poziom podstawowy
b. 10 00 – 10:45 – przerwa
c. 11 :00 – 12: 30 – poziom rozszerzony
W tym dniu uczniowie klas trzecich przychodzą do szkoły na godzinę 8:20 z ważną legitymacją szkolną, przyborami do pisania (koniecznie czarne dwa cienkopisy oraz przybory geometryczne), w stroju galowym i udają się do wskazanych sal w celu pozostawienia wierzchniego okrycia, telefonów i torebek:

 • sala nr C1 : klasa 3 A - opiekun E.Jadwiszczak
 • sala nr C1 : klasa 3 B - opiekun E. Piech
 • świetlica : klasa 3 C - opiekun M. Przybylski
 • sala nr C2 : klasa 3 D - opiekun H. Muskała
 • sala nr E 16 : klasa 3 E - opiekun E. Jarząb
 • sala nr E 16 : klasa 3 F - opiekun E. Jarząb

Po skończonym egzaminie z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym, uczniowie przebywają w godz. 10:00 – 10:45 w w/w salach pod opieką wskazanego nauczyciela. O godz. 10:45 uczniowie udają się do wyznaczonych sal na drugą część egzaminu – poziom rozszerzony.§ 5


Następujący nauczyciele pełnią dyżur podczas poszczególnych części egzaminu w następujących miejscach:
a) część humanistyczna :
-przed dużą salą gimnastyczną – E. Jaros, M. Fryst,
-przed E 37 – M. Przybylski
b) część matematyczno – przyrodnicza:
-przed dużą salą gimnastyczną - J. Dylik,
-przed E 37 – Olga Stępińska
c) część z języka obcego nowożytnego:
-segment E I piętro – H. Muskała,
-segment E II piętro – E. Jarząb

W/w osoby są zobowiązane powiadomić przewodniczącego lub zastępcę Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego o ewentualnych niepokojących sytuacjach zaistniałych podczas egzaminu (np. złe samopoczucie ucznia).§ 6


Nauczyciele wyznaczeni na listę rezerwową przebywają w pokoju nauczycielskim.

§ 7


Uczniowie klas I – II nie przychodzą w tych dniach do szkoły. Dla tych uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki podczas egzaminu gimnazjalnego zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Chętni proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Pani Bożeny Antczak do dnia 16 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 13
Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
z dnia 3 kwietnia 2014r.

w sprawie organizacji rekolekcji wielkopostnych w dniach 14 – 16 kwietnia 2014r.


podstawa prawna :Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania nauki religii w szkołach (…), W związku z przypadającymi Rekolekcjami Wielkopostnymi w dniach 14 – 16 kwietnia 2014r. zarządzam co następuje:


§ 1


Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły w tych dniach na godzinę 8:00, a następnie udają się pod klasy lekcyjne zgodnie z planem lekcji. W klasach zostawiają plecaki i pod opieką nauczyciela mającego na pierwszej godzinie lekcyjnej zajęcia z daną klasą udają się do kościoła na rekolekcje. Przed wyjściem nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić listę obecności.

§ 2


Po rekolekcjach uczniowie pod opieką nauczyciela wracają do szkoły na dalsze zajęcia lekcyjne zgodnie z planem lekcji.

§ 3


Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii bądź uczęszczają na religię do kościołów innych wyznań mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej.

Zarządzenie Nr 12
Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
z dnia 3 kwietnia 2014r.

w sprawie powołania szkolnej komisji rekrutacyjnej w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie


podstawa prawna :art. 9 i 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014r., poz. 7) oraz Zarządzenia nr 12/ 2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2014r. zmieniające Zarządzenie Nr 5/2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 4 lutego 2014r.


§ 1


W związku z Zarządzeniem Nr 12 / 2014 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 10 marca 2014r. powołuję szkolną komisję rekrutacyjną w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie w składzie:

 1. Dryzek Małgorzata – przewodnicząca
 2. Studziżur Anna – członek
 3. Twardowska Renata – członek

  1. § 2


   Zobowiązuję w/w komisję do przestrzegania niniejszego Zarządzenia i wnikliwej analizy złożonych wniosków oraz do wywieszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do godz. 15:00 w dniu 28 kwietnia 2014r.

   § 3


   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


   Zarządzenie Nr 11
   Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
   im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
   z dnia 17 marca 2014r.

   w sprawie powołania członków Szkolnego Zespołu Organizacyjnego oraz zespołów nadzorujących egzamin gimnazjalny w dniach 23-25 kwietnia 2014r. w Publicznym Gimnazjum Nr 3 w Bełchatowie.


   podstawa prawna :

   • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem
   • rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. nr 65, poz. 400, z późn. zm.)
   • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228, poz. 1490)
   • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. nr 228, poz. 1489)
   • rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. nr 97, poz. 624)
   • ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
   • ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. nr 196, poz. 1631,z późn. zm.)
   • ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 673, z późn. zm.)
   • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm.)
   • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12 sierpnia 2011 r. w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012
   • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 sierpnia 2011 r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2011/2012 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


   W związku z organizacją w dniach 23 - 25 kwietnia 2014r. egzaminu gimnazjalnego zarządzam co następuje:


   § 1


   Powołuję Panią Małgorzatę Dukowicz – wicedyrektora ds. dydaktycznych na zastępcę przewodniczącego Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego.


   § 2


   Powołuję zespoły nadzorujące poszczególne części egzaminu gimnazjalnego w następującym składzie:
   1. częsć humanistyczna – załącznik nr 1
   2. częsć matematyczno-przyrodnicza – załącznik nr 2
   3. częsć języki obce nowożytne – załącznik nr 3
   4. członkowie komisji rezerwowej – załącznik nr 4

   Zarządzenie Nr 7
   Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
   im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
   z dnia 13 grudnia 2013r.


   podstawa prawna : Na podstawie art.22 ust.2 pkt.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U.Nr256poz.257 z 2004r. z późn. zmianami) Rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 z 2002r. z późniejszymi zmianami).


   § 1


   W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie w dniu 20 grudnia 2013r. zajęcia dydaktyczne, odbywać się będą w godzinach 8:00 – 12:20 wg następującego planu dzwonków:
   1. 8:00 - 8:30
   2. 8:35 - 9:05
   3. 9:10 - 9:40
   4. 9: 50 - 10:20
   5. 10:25 - 10:55 - przerwa obiadowa
   6. 11:15 - 11:45
   7. 11:50 - 12:20


   § 2


   Uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki od godz. 12:20 proszeni są o zgłoszenie tego faktu w świetlicy szkolnej.

   Zarządzenie Nr 6
   Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
   im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
   z dnia 21 listopada 2013r.


   podstawa prawna :
   Na podstawie art.22 ust.2 pkt.7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (DZ.U.Nr256poz.257 z 2004r. z późn. zmianami) Rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 z 2002r. z późniejszymi zmianami).


   W związku z organizacją próbnych egzaminów gimnazjalnych w dniach 28 - 29 listopada 2013r., zarządzam co następuje:

   § 1


   W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie dniach 28 - 29 listopada 2013r. nie będzie zajęć dydaktycznych, a jedynie próbne egzaminy gimnazjalne dla klas trzecich i testy kompetencji dla klas pierwszych i drugich w godzinach 8:00 – 11:00.

   § 2


   Uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki od godz. 11:00 lub uczniowie, którzy oczekują na autobus będą przebywać w świetlicy szkolnej.

   Zarządzenie Nr 5
   Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
   im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
   z dnia 18 października 2013r


   W sprawie powołania szkolnych komisji konkursowych w celu zorganizowania wojewódzkich konkursów przedmiotowych i wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów gimnazjów na rok szkolny 2013/2014.

   podstawa prawna :
   Zarządzenie nr 25/2013 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 3 września 2013r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego w roku szkolnym 2013/2014. Zarządzenie nr 26/2013 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 3 września 2013r. w sprawie wprowadzania do użytku służbowego zasad organizowania wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych i tematycznych dla uczniów gimnazjów na rok szkolny 2013/2014.

   § 1


   W związku z zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty dotyczącego organizacji konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych dla uczniów gimnazjów województwa łódzkiego zarządzam co następuje:

   § 2


   Powołuję szkolne komisje konkursowe w następującym składzie: Składy Komisji Konkursowych

   Zarządzenie Nr 4
   Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
   im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
   z dnia 18 października 2013r.


   podstawa prawna :
   Na podstawie art.22 ust.2 pkt.7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (DZ.U.Nr256poz.257 z 2004r. z późn. zmianami) Rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 z 2002r. z późniejszymi zmianami).


   W związku z organizacją spotkania integracyjnego dla rodziców w dniu 25 października 2013r., zarządzam co następuje:

   § 1


   W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie dnia 25 października 2013r. nie będzie zajęć dydaktycznych, a jedynie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 8:00 – 12:00.

   § 2


   Klasy pierwsze, drugie i trzecie będą miały w tym dniu zajęcia warsztatowe, pod hasłem „ Jak radzić sobie ze stresem”.

   § 3


   Uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki od godz. 12:00 lub uczniowie, którzy oczekują na autobus będą przebywać w świetlicy szkolnej.

   Zarządzenie Nr 3
   Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
   im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
   z dnia 8 października 2013r.


   podstawa prawna :
   Na podstawie art.22 ust.2 pkt.7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (DZ.U.Nr256poz.257 z 2004r. z późn. zmianami) Rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 z 2002r. z późniejszymi zmianami).


   W związku z przypadającymi na dzień 14 października 2013r. obchodami Dnia Edukacji Narodowej, zarządzam co następuje:

   § 1


   W Publicznym Gimnazjum nr 3 w Bełchatowie dnia 14 października 2013r. nie będzie zajęć dydaktycznych, a jedynie zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w godzinach 8:00 – 12:00.

   § 2


   Klasy pierwsze, drugie i trzecie będą miały w tym dniu zajęcia warsztatowe, pod hasłem „ Stop narkotykom”.

   § 3


   Uczniowie, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki od godz. 12:00 lub uczniowie, którzy oczekują na autobus będą przebywać w świetlicy szkolnej.

   Zarządzenie Nr 2
   Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
   im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
   z dnia 6 września 2013r.


   W sprawie powołania.
   podstawa prawna :
   Na podst. §14 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami).


   § 1


   W związku ze złożeniem wniosków przez zespoły przedmiotowe i wychowawcze zarządzam co następuje: .

   § 2

   Zarządzenie Nr 1
   Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 3
   im. Włodzimierza Puchalskiego w Bełchatowie
   z dnia 2 września 2013r.


   W sprawie powołania przewodniczących i zespołów przedmiotowych, wychowawczych, zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej, projektów edukacyjnych.

   podstawa prawna :
   Na podst. §14 ust. 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61 poz. 624 ze zmianami).


   § 1


   W związku ze złożeniem wniosków przez zespoły przedmiotowe i wychowawcze zarządzam co następuje:

   § 2


   Powołuję przewodniczących zespołów przedmiotowych:
   • język polski – Małgorzata Fryst
   • języki obce– Ewelina Gabinowska-Dziadczyk
   • historia, wos – Dariusz Cienkowski
   • matematyka – Grażyna Sołdon
   • blok przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia) – Kuchciak Beata
   • plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, informatyka, zajęcia techniczne, religia – Aleksandra Morawiec,
   • wychowanie fizyczne / edukacja dla bezpieczeństwa – Strojkowski Mariusz / Anczykowska Bożena   § 3


   Powołuję przewodniczących zespołów wychowawczych:
   • klasy I – Halina Muskała
   • klasy II – Ewelina Piech
   • klasy III – Bożena Dymus


   § 4


   Powołuję zespół ds. ewaluacji wewnętrznej:
   • Twardowska Renata
   • Jarząb Ewa
   • Mnich Katarzyna
   • Dryzek Małgorzata
   • Jaros Edyta
   • Jadwiszczak Ewa
   • Studiżur Anna
   • Rabenda Izabela


   § 5


   a. Powołuję zespół d/s. organizacji projektów edukacyjnych:
   • Zawadzka Grażyna
   • Morawiec Aleksandra
   • Sołdon Grażynaa
   • Dymus Bożena
   • Kuchciak Beata
   • Zaremba Urszula


   § 6


   Powołuję zespół d/s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia)